Administrație Publică

HOTARAREA NR. 82 din 18.05.2017

iunie 8, 2017

Privind infratirea intre orasul Sinaia – Romania si municipiul Hincesti – Republica Moldova

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 12967/18.05.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice, inregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 12970/18.05.2017;
Vazand avizul comisiei de specialitate;
Tinand cont de Avizul pozitiv al Ministerului Afacerilor Externe – Directia Tratate Internationale nr. H2 – 2 / 782 din data de 17 mai 2017, inregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 12955/18.05.2017;

În temeiul art. 11, alin.3, art. 16, art. 36, alin. 2 lit. e si alin.7, coroborat cu art. 45. alin. 1 si art.115 alin.1 lit b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările si completarile ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T A R A S T E :

Art. 1. – Aproba infratirea orasului Sinaia – Romania cu municipiul Hincesti – Republica Moldova, in scopul promovarii intereselor comune ale celor doua localitati si in conformitate cu legislatiile in vigoare din Romania si Republica Moldova.

Art. 2. – Imputerniceste Primarul orasului Sinaia, dl. Vlad Oprea, sa incheie si sa semneze Protocolul de colaborare cu reprezentantul autoritatii municipiului Hincesti, dl. Alexandru Botnari, Primarul municipiului Hincesti.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Download HCL 82 2017

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.