Administrație Publică

HOTARAREA NR. 112 din 7.07.2017

iulie 11, 2017

Privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL şi a ordinii de prioritate pentru anul 2017 dupa solutionarea contestatiilor si repartizarea locuintelor vacante

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 17053/30.06.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu si Protectie Civila, inregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 17241/04.07.2017;

Tinand cont de Procesele verbale nr.16927/30.06.2017 si nr. 17193/03.07.2017 ale Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 152 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza Hotararii Guvernului nr. 962/2001 de aprobare a Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 15;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. d si alin. 6, lit. a, punct. 17, coroborat cu art. 45, alin. 1 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R A Ș T E :

Art.1 – Aprobă lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL şi a ordinii de prioritate pentru anul 2017 dupa solutionarea contestatiilor, conform anexei nr.1, care face parte integrantă  din prezenta hotărâre.

Art.2 – Aproba lista de repartizare a locuintelor vacante, conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 – Prevederile prezentei hotarari, vor fi aduse la indeplinire de Biroul Patrimoniu si Protectie Civila din cadrul Primariei orașului Sinaia.

 

Descarca: HCL_nr_112_2017

Last modified: iulie 11, 2017

Comments are closed.