Administrație Publică

HOTARAREA NR. 113 din 7.07.2017

iulie 11, 2017

Privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017

 

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 17601/06.07.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Serviciului Buget şi Resurse Umane, inregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 17602/06.07.2017;  

În baza Legii nr. 6/20.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind  finanțele publice  locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. 2, lit. b, coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. a si art. 115 alin.1, lit. b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R A Ș T E :

   Art. 1 –  Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, astfel :

 BUGET LOCAL

    I. VENITURI :    0 lei
    II. CHELTUIELI :    0 lei

 

Cap. 51.02  «  ADMINISTRATIE PUBLICA  »

Titlul II Bunuri si servicii

 

-100.000 lei

-100.000 lei

Cap. 70.02  « SERVICII DEZV. SI LOCUINTE »   

Titlul XIII Cheltuieli de capital

« Cofinantare + Retele  Blocuri  ANL Str. Intrarea Lalelelor  »

400.000 lei

400.000 lei

 

Cap. 84.02  «  TRANSPORTURI   »

Titlul XIII Cheltuieli de capital«

« Reparatii capitale strazi »

Titlul XIV Active nefinanciare

Majorare capital social SC Transport Urban SRL

-300.000 lei

-400.000 lei

 

100.000 lei

 

 Art.2 – Aprobă rectificarea bugetului local cu suma de 15.000 lei, conform Dispoziției primarului nr. 298 din 26.06.2017.                                                                                                                                    Art.3 – Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei orasului Sinaia.

Descarca: HCL_nr_113_2017

Last modified: iulie 11, 2017

Comments are closed.