Administrație Publică

HOTARAREA NR. 114 din 7.07.2017

iulie 11, 2017

Privind aprobarea angajamentului multianual pe o perioada de 5 ani, începand cu anul 2018 pentru realizarea obiectivului de investiţii « Construire Spital Orăşenesc Sinaia »  

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 17597/06.07.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Serviciului Buget şi Resurse Umane, inregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 17599/06.07.2017;

Vazand Referatul nr.17540/06.07.2017 al Serviciului de Investiţii şi Achiziţii Publice din cadrul Primariei orasului Sinaia, prin care propune aprobarea angajamentului multianual pe o perioadă de 5 ani, incepand cu anul 2018, pentru realizarea obiectivului de investiţii « Construire Spital Orăşenesc Sinaia »;

În baza Legii nr. 273/2006 privind  finanțele publice  locale cu  modificarile si completarile ulterioare ;

In conformitate cu prevederile O.M.F.P nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajare, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul art. 36 alin. 2, lit. b, coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. a si art. 115 alin.1, lit. b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R A Ș T E :

                                      

Art.1 Aproba angajamentul multianual pe o perioadă de 5 ani, începand cu anul 2018, pentru realizarea obiectivului de investiţii « Construire Spital Oraşenesc Sinaia » .

Art.2 – Valoarea angajamentului multianual este de 27.599.257,03 lei şi se va eşalona  pe următorii 5 ani, astfel :

Anul 2018 = 5.520.000 lei

Anul 2019 = 5.520.000 lei

Anul 2020 = 5.520.000 lei

Anul 2021 = 5.520.000 lei

Anul 2022=  5.519.257,03 lei

Art.3 – Valoarea angajamantului poate fi modificată in funcţie de lucrările rămase de executat la închiderea execuţiei bugetare, pe anul 2017.

Art.4 – Prevederile prezentei hotărîri, vor  fi a duse la îndeplinire de Serviciul Buget si Resurse Umane din cadrul Primariei orasului Sinaia.

Descarca: HCL_nr_114_2017

Last modified: iulie 11, 2017

Comments are closed.