Administrație Publică

HOTARAREA NR. 115 din 7.07.2017

iulie 11, 2017

Privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 21/28.02.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației faza Proiect tehnic, aferent obiectivului de investiții ,,Locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, Intrarea Lalelelor -blocurile 33, 32, 31 – Sistematizare verticală și accese’’

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 17647/06.07.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Serviciului Investiții si Achiziții Publice,  inregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 17649/06.07.2017;

În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 si alin. 4 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

In baza Hotararii nr. 907/2016 privind etapele si contractul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. 2, lit. b si alin. 4, lit. d, coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. e si art. 115 alin.1, lit. b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R A Ș T E :

                                      

Art. 1 – Aprobă modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 21/28.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației, faza Proiect tehnic, aferent obiectivului de investiții ,,Locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, Intrarea Lalelelor-blocurile 33, 32, 31 – Sistematizare verticală și accese’’.

Art. 2 . – Art.1. din Hotararea Consiliului Local nr. 21/28.02.2017 va avea urmatorul cuprins:

,,Se aproba indicatorii tehnico economici actualizati pentru obiectivul de investitii ,,Locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, Intrarea Lalelelor – blocurile 33, 32, 31 – Sistematizare verticală și accese’’, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare”.

Art. 3 – Prevederile prezentei hotarari, vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Investitii si Achizitii Publice din cadrul Primariei orasului Sinaia.

Descarca: HCL_nr_115_2017

Last modified: iulie 11, 2017

Comments are closed.