Administrație Publică

HOTARAREA NR. 119 din 27.07.2017

septembrie 1, 2017

Privind modificarea tarifului pentru ,,Colectarea, transportul, depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari”

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 18992/21.07.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Biroului Monitorizare si Control din cadrul Directiei Politia Locala, inregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 18893/21.07.2017;

In conformitate cu prevederile:

  • Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordinului nr. 109/2007, privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor;
  • Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Tinand seama de adresa nr. COM/E 354/18.07.2017 a SC Comprest SA, inregistrata la Primaria orasului Sinaia sub nr. 18671/18.07.2017;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. d si alin. 6, lit. a, punctul 14, coroborat cu art. 45, alin. 2, lit. f si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

 Art.1. – Aproba modificarea tarifului pentru ,,Colectarea, transportul, depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari” de la 250 lei/mc TVA inclus la 191,48 lei/mc TVA inclus.

Art.2. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Biroul Monitorizare si Control din cadrul Directiei Politia Locala al Primariei orasului Sinaia.

Download: hcl.119_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.