Administrație Publică

HOTARAREA NR. 120 din 27.07.2017

septembrie 1, 2017

Privind vânzarea apartamentului nr. 3, situat în Sinaia, str. Avram Iancu nr. 38A,   avand numar cadastral 21349-C1-U2, catre dl.Teodorescu Mihai

Având în vedere Expunerea de motive nr. 18148/12.07.2017, precum şi Raportul de specialitate nr. 18163/12.07.2017, întocmit de către Biroului Patrimoniu si Protectie Civila  din cadrul Primariei orașului Sinaia;

In conformitate cu prevederile:

– Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, cu modificarile si completarile ulterioare, art.9;

– Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  art.42;

– Legii 227/2015 – Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 292, alin. 2, lit. f;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

In temeiul art. 36, alin 2, lit. “c”, coroborat cu art. 45, alin. 3 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

 

Art.1. – Aprobă raportul de evaluare al apartamentului nr. 3, situat in Sinaia, str. Avram Iancu nr.38A,   avand numar cadastral 21349-C1-U2, conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Art.2. – Aprobă vânzarea catre dl. Teodorescu Mihai a apartamentului nr. 3, situat in Sinaia, str. Avram Iancu nr.38A, avand numar cadastral 21349-C1-U2 , conform Anexei nr.2 la prezenta hotarare.

Art.3. – Preţul vânzării este de 11.400 lei (scutit de TVA) .

Art.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de maxim 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.6. –  Dl.Teodorescu Mihai  are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi intabulării apartamentului in Cartea Funciara, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

Art.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumparare în faţa notarului public.

Art.8. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Biroul Patrimoniu si Protectie Civila din cadrul Primariei orasului Sinaia.

Download: HCL.120_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.