Administrație Publică

HOTARAREA NR. 121 din 27.07.2017

septembrie 1, 2017

Privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 15416/14.06.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Serviciul Buget şi Resurse Umane, inregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 15417/14.06.2017;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

În baza Legii nr. 6/20.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind  finanțele publice  locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. 2, lit. b, coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. a si art. 115 alin.1, lit. b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R A Ș T E :

Art.1.  Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 astfel :

  1. BUGET LOCAL
    I. VENITURI :    30.000 lei
          a ) Venituri din taxa judiciara de timbru (07.02.03) 30.000 lei
     II. CHELTUIELI :    30.000 lei
Cap. 61.02 « POLITIA LOCALA » 

Titlul II Bunuri si servicii

 

30.000 lei

30.000 lei

 Art.2.   Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei orașului Sinaia.

Download: HCL.121_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.