Administrație Publică

HOTARAREA NR. 122 din 27.07.2017

septembrie 1, 2017

Privind modificarea art. 61, alin. 1 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Orasului Sinaia

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 19271/26.07.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr. 19282/26.07.2017 al Departamentului Administrație Publică din cadrul Primariei orasului Sinaia;

In baza Legii 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 40 din Legea – Cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

În temeiul art. 36, alin. 1, coroborat cu art. 45, alin. 2 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă  modificarea art. 61, alin. 1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local al Orasului Sinaia, aprobat prin HCL nr. 107/2011, care va avea urmatorul continut: ,, Pentru participarea la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate consilierul primeste o indemnizatie de sedinta in cuantumul si in conditiile stabilite de lege, respectiv 10% din indemnizatia lunara a primarului,,

Art.2. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Departamentul Administratie Publica si Serviciul de Buget si Resurse Umane din cadrul Primariei orasului Sinaia.

Download: HCL.122_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.