Administrație Publică

HOTARAREA NR. 124 din 27.07.2017

septembrie 1, 2017

Privind darea in administrare a unor bunuri realizate in cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane oraș Sinaia Via Sinaia Design – Verde – Deschis”, catre SC Sinaia Forever SRL

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 18940/21.07.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr. 18941/21.07.2017 al Serviciului Investitii si Achizitii Publice din cadrul Primariei orasului Sinaia;

In baza:

  • Hotararii Consiliului Local nr. 131/2010 prin care s-a aprobat infiintarea SC Sinaia Forever SRL ;
  • Hotararii Consiliului Local nr. 146/2010 prin care s-a aprobat delegarea serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, catre operatorul SC Sinaia Forever SRL, prin atribuirea in gestiune delegata, in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

În temeiul art. 36, alin.2, lit. c si alin. 5, lit. a, coroborat cu art. 45, alin. 3 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 – Se aproba darea in administrarea a unor bunuri realizate in cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane oraș Sinaia Via Sinaia Design – Verde – Deschis”, catre SC Sinaia Forever SRL, conform anexei nr. 1 si anexei nr. 2 la prezenta hotarare .

Art. 2 – Predarea – primirea bunurilor se va face pe baza de proces verbal de predare – primire.

Art. 3 – Se mandateaza Primarul orasului Sinaia sa semneze contractul de dare in administrare a bunurilor enumerate in anexele la prezenta hotarare, catre SC Sinaia Forever SRL.

Art. 4 – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Investitii si Achizitii Publice si Serviciul Buget din cadrul Primariei Orasului Sinaia si SC Sinaia Forever SRL.

Download: HCL.124_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.