Administrație Publică

HOTARAREA NR. 125 din 27.07.2017

septembrie 1, 2017

Privind darea in administrare a Statiilor de autobuz amplasate pe domeniul public al orasului Sinaia, realizate in cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane oraș Sinaia Via Sinaia Design – Verde Deschis”, catre SC Transport Urban SRL Sinaia

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 18907/21.07.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr. 18910/21.07.2017 al Serviciului Investitii si Achizitii Publice din cadrul Primariei orasului Sinaia;

In baza:

  • Hotararii Consiliului Local nr. 9/2007 privind infiintarea SC Transport Urban SRL Sinaia, completata si modificata;
  • Hotararii Consiliului Local nr. 146/2010 prin care s-a aprobat delegarea serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia;
  • Hotararii Consiliului Local nr. 1/2008 privind efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate si transport de persoane pe cablu, modificata si completata;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

În temeiul art. 36, alin.2, lit. c si alin. 5, lit. a, coroborat cu art. 45, alin. 3 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 H O T Ă R Ă Ș T E :

 Art.  1 –  Aproba darea in administrarea catre SC Transport Urban SRL Sinaia a Statiilor de autobuz din domeniul public al orasului Sinaia, amplasate pe domeniul public al orasului Sinaia, realizate in cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane oraș Sinaia Via Sinaia Design – Verde – Deschis”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Art. 2 – Predarea-preluarea statiilor de autobuz se va face pe baza de proces verbal de predare –primire.

Art. 3 – Imputerniceste Primarul orasului Sinaia sa semneze contractul de dare in administrare a bunurilor enumerate in anexa la prezenta hotarare, catre SC Transport Urban SRL Sinaia.

Art. 4 – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Investitii si Achizitii Publice si Serviciul Buget din cadrul Primariei Orasului Sinaia si SC Transport Urban SRL Sinaia.

Download: HCL.125_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.