Administrație Publică

HOTARAREA NR. 127 din 17.08.2017

septembrie 1, 2017

Privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Studiu de Prefezabilitate pentru obiectivul de investiții “Aquapark, strada Carierelor, oraș Sinaia, județul Prahova”

Având în vedere Expunerea de motive nr. 20845/11.08.2017, precum și Raportul de specialitate nr. 20856 /11.08.2017  întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico- economice – faza Studiu de Prefezabilitate pentru obiectivul de investiții “Aquapark, strada Carierelor, oraș Sinaia, județul Prahova”;

În conformitate cu  prevederile  art. 44 alin. (1) din  Legea  nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având in vedere Legea nr.  98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. d), coroborat cu art. 45 alin. (2), lit. e) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr.  215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE :

 ART. 1. – Aprobă documentatia tehnico-economică – faza Studiu de Prefezabilitate, pentru obiectivul de investiții “AQUAPARK,  STRADA CARIERELOR, ORAȘ  SINAIA, JUDEȚUL PRAHOVA”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investiții și Achiziții Publice din cadrul Primăriei orașului Sinaia .

Download: HCL.127_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.