Administrație Publică

HOTARAREA NR. 128 din 17.08.2017

septembrie 1, 2017

Privind modificarea perioadei de desfășurare a Festivalului ”Sinaia Forever”  2017, ediția XXIII

Având în vedere Expunerea de motive  a primarului orașului Sinaia, înregistrată cu nr.21106/17.08.2017 si Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice nr. 21113/17.08.2017  prin care se propune modificarea perioadei de desfășurare a Festivalului ”Sinaia Forever“ 2017;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 49/13.04.2017 prin care s-a aprobat lista evenimentelor proprii ale orașului Sinaia și Hotărârea Consiliului Local nr. 118/27.07.2017 privind aprobarea realizării evenimentului Festivalul ”Sinaia Forever”  2017, ediția XXIII;

In temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit.d), si alin. (6), lit.a) pct.1, 4, 5 si 6, coroborat cu art. 45, alin.(1) și art.115. alin(1) lit.b) din  Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 ART.1. – Aprobă modificarea Art.1. din Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 49/13.04.2017, Anexa 1- Lista Evenimentelor 2017, respectiv pct. 24,  înlocuind data desfășurării Festivalului ”Sinaia Forever” de 1-3 septembrie cu data de 6-8 octombrie  2017.

 ART.2. –  Aprobă modificarea Art.1 din Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 118/27.07.2017 astfel: “Aprobă desfășurarea Festivalului Sinaia Forever  in perioada 6-8 octombrie 2017”.

 ART.3. –  Celelalte articole ale Hotărârilor Consiliului Local nr. 49/13.04.2017 si nr.118/27.07.2017, rămân neschimbate.

 ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentului Politici Publice din cadrul Primariei orasului Sinaia.

Download: HCL.128_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.