Administrație Publică

HOTARAREA NR. 129 din 17.08.2017

septembrie 1, 2017

Privind aprobarea documentației tehnico-economice „Extinderea rețelei electrice de distribuție necesară pentru alimentare cu energie electrică a unui ansamblu de trei blocuri ANL amplasate în or. Sinaia, str. Lalelelor, jud. Prahova”

 

Având în vedere Expunerea de motive nr. 21103/17.08.2017 întocmită de primarul orașului Sinaia;

Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 21126/17.08.2017, întocmit de Serviciul Investiții si Achiziții Publice;

În conformitate cu  prevederile  art. 44 alin. (1) din  Legea  nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având in vedere Legea nr.  98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. d), coroborat cu art. 45 alin. (2), lit. e) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr.  215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA,

HOTĂRĂȘTE :

 ART. 1. – Aprobă documentația tehnico-economică „Extinderea rețelei electrice de distribuție necesară pentru alimentare cu energie electrică a unui ansamblu de trei blocuri A.N.L. amplasate în orașul Sinaia, str. Lalelelor, jud. Prahova”.

ART. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investiții și Achiziții Publice din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Download: HCL.129_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.