Administrație Publică

HOTARAREA NR. 133 din 06.09.2017

septembrie 20, 2017

Privind modificarea Anexei 6 – Tarife, la contractul de concesiune nr. 23104/04.11.2011 încheiat cu SC Grup Salubrizare Urbană SA prin ajustarea tarifelor prestațiilor aferente serviciilor de salubrizare și deszăpezire

Având în vedere :

–          Expunerea de motive nr.22452/01.09.2017 întocmită de Primarul orașului Sinaia;

–          Raportul de specialitate al Biroului Monitorizare și Control nr. 22454/01.09.2017;

–          Cererea înregistrată la Primăria orașului Sinaia cu nr. 21407/21.08.2017, prin care SC Grup Salubrizare Urbană SA solicită ajustarea tarifelor din anexa 6 la contractul de concesiune nr. 23104/ 04.11.2011;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu :

–      Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

–      Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea legii serviciului de salubrizare a localităților;

–      Art. 13, alin.(1) din Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

–      Hotărârea Consiliului Local nr. 159/21.11.2011 privind aprobarea contractului de concesiune pentru delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de salubrizare a Orașului Sinaia;

–      Hotărârea Consiliului Local nr. 89/22.05.2013 privind majorarea tarifelor pentru serviciul de salubritate;

În temeiul art. 36, alin.(2), lit. d) si alin. (6), lit. a), punct. 14, coroborat cu art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

 Art.1. – Aprobă modificarea tarifelor pentru operațiuni din contractul de concesiune nr. 23104/04.11.2011 pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare și deszăpezire a Orașului Sinaia, conform anexei la prezenta hotărâre.

Tariful se aplică începând cu luna septembrie 2017.

Art.2. – Biroul Monitorizare și Control din cadrul Direcției Poliției Locale Sinaia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download: HCL.133_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.