Administrație Publică

HOTARAREA NR. 134 din 06.09.2017

septembrie 20, 2017

Privind necesitatea modificării tarifelor și acordarea de gratuități de către Clubul Sportiv Carpați Sinaia 

Având în vedere :

Expunerea de motive nr. 22421/01.09.2017 a Primarului Orașului Sinaia;

Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 22429/01.09.2017;

Solicitarea  Clubului Sportiv Carpați Sinaia nr. 483/30.08.2017 înregistrată la Primăria orașului Sinaia cu nr. 22200/30.08.2017;

În  conformitate cu :

–      Legea sportului nr. 69/2000 art. 2 pct.1), pct.2) si pct.5), art. 3 pct.1),2),3), art.6, art.9, art. 10, art.12 pct.2), art. 21 pct.b), art. 22 pct.2), cu modificările și completările ulterioare;

–      Legea nr. 34/2009 privind modificarea și completarea legii sportului;

–      Ordonanța Guvernului nr.80/30.08.2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completarile ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36, alin.(2), lit. a) si lit. d), alin.(6), lit. a), pct. 6, coroborat cu art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. b);

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă modificarea tarifelor și acordarea de gratuități de către Clubul Sportiv Carpați Sinaia, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Clubul Sportiv Carpați Sinaia și Serviciul Beget.

Download: HCL.134_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.