Administrație Publică

HOTARAREA NR. 135 din 06.09.2017

septembrie 20, 2017

Privind aprobarea asocierii dintre Județul Prahova prin Consiliul Județean Prahova și Orașul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, în vederea continuării lucrărilor la obiectivul “ Construire Spital Orășenesc Sinaia ” și a achiziționării unei stații de oxigen cu sursă secundară de furnizare de oxigen medicinal stocat în tuburi sub presiune

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 137 / 22.08.2017 privind asocierea județului Prahova cu localități din județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2017, în vederea realizării unor obiective de interes public;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 22224 / 30.08.2017 a Primarului orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate nr. 22272 / 31.08.2017 întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice din cadrul Primăriei orașului Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În baza art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. e) si alin. (7) lit. c) coroborat cu art. 45, alin. 2, lit. f) și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Aprobă asocierea dintre Județul Prahova, prin Consiliul Județean Prahova și Orașul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, în vederea continuării lucrărilor la obiectivul “Construire Spital Orășenesc Sinaia” și achiziționarea unei stații de oxigen cu sursă secundară de furnizare de oxigen medicinal stocat în tuburi sub presiune.

Art. 2 – Aprobă contribuția Orașului Sinaia de cofinanțare în procent de 10% din suma alocată de Județul Prahova pentru cele două obiective.

Art. 3 – Se mandatează Primarul orașului Sinaia pentru semnarea Contractului de asocire în numele Orașului Sinaia, județul Prahova.

Art. 4 – Serviciul Investitii și Achiziții Publice si Serviciul Buget și Resurse Umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download: HCL.135_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.