Administrație Publică

HOTARAREA NR. 137 din 06.09.2017

septembrie 20, 2017

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 22283/31.08.2017;

– Raportul de specialitate al Departamentului Juridic, Contencios Administrativ si Administrație Publică nr.22284/31.08.2017;

– Prevederile art. 21, al. 2) si 3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completarile ulterioare ;

– Prevederile Legii 98/2016 privind achizitiile publice locale ,

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgenta nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare ;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul prevederilor Legii nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36, alin.2, coroborat cu art.45 alin.(2) și art. 115 alin.(1), lit. b);

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică, în toate fazele procesuale, în dosar și procedura contencioasă (procesul) ce va urma să se constituie în :

–      Dosarul penal nr. 729/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sinaia (aflat în cercetări la Inspectoratul Județean de Poliție Prahova – Poliția Stațiunii Sinaia).

Art. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractele de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul Politici Publice și Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Download: HCL.137_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.