Administrație Publică

HOTARAREA NR. 139 din 06.09.2017

septembrie 20, 2017

privind vânzarea apartamentului situat în Sinaia, B-dul Republicii nr.30, parter, apartament nr.5, având număr cadastral 21254-C1-U6,  către dl.Crețu Valentin

Având în vedere:

– Expunerea de motive a d-lui Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, înregistrată cu nr.20760/10.08.2017;

– Raportul Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.20762/10.08.2017 prin care propune aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea apartamentului situat in Sinaia, B-dul Republicii nr.30, parter, apartament nr.5, având număr cadastral 21254-C1-U6, către dl.Crețu Valentin;

– Prevederile Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, art.9;

– Prevederile Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata – art.42;

– Prevederile Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr.60/13.04.2017 privind completarea listei de patrimoniu privat al unităților locative – fond locativ de stat și a terenului aferent, în vederea înscrierii lor în evidențele fiscale ale Primăriei Sinaia, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr.159/2007;

– Prevederile Codului fiscal (Legea nr.227/2015), art.292, alin.2, lit.f): sunt scutite de taxă “livrarea de construcții/părți de construcții si a terenurilor pe care sunt construite, precum și a oricăror altor terenuri. Prin excepție scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcții noi, de părți de construcții noi sau de terenuri construibile”.

Văzând raportul  comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin. (2), lit.c), coroborat cu art. 45 alin.(3) şi art.115, alin.(1), lit.b);

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Aprobăraportul de evaluare a apartamentului situat în Sinaia, B-dul Republicii nr.30, parter, apartament  nr.5, având numar cadastral 21254-C1-U6, conform anexei, parte integranta din  prezenta hotărâre.

Art.2. – Aprobă vânzarea  apartamentului situat în Sinaia, B-dul Republicii nr.30, parter, apartament nr.5, având număr cadastral 21254-C1-U6, către dl.Crețu Valentin.

Art.3. – Preţul vânzării este de 20.000 lei (scutit de TVA) .

Art.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

 

Art.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de maxim 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.6. –  Dl. Crețu Valentin are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi intabulării apartamentului in Cartea Funciara, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

Art.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumparare în faţa notarului public.

Art.8. – Biroul Patrimoniu și Protecție civilă va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Download: HCL.139_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.