Administrație Publică

HOTARAREA NR. 140 din 06.09.2017

septembrie 20, 2017

Privind vânzarea, conform art. 8 din Legea 15/2003, a terenului situat în Sinaia, Calea București nr. 42, lot 8, în suprafață de 229 mp, nr. cadastral 23279, carte funciară nr. 23279, ce face obiectul Procesului verbal de atribuire în folosință nr. 22880/09.12.2005

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 22552 din 04.09.2017 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun vânzarea terenului situat în Sinaia, Calea București nr. 42, lot 8, în suprafață de 229 mp, nr. cadastral 23279, carte funciară nr. 23279, ce face obiectul Procesului verbal de atribuire în folosință nr. 22880/09.12.2005, către ȘUTEU OVIDIU;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 22556 / 04.09.2017 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia raportul de evaluare și vânzarea terenului situat în Sinaia, Calea București nr. 42, lot 8, în suprafață de 229 mp, nr. cadastral 23279, carte funciară nr. 23279, ce face obiectul Procesului verbal de atribuire în folosință nr. 22880/09.12.2005;

– Art. 8 din Legea 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală;

– Art. 551, al. (1) și art. 553 al. (1) din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009.

– Art. 123, al. 3 si 4, din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În temeiul art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenului situat in Sinaia, Calea București nr. 42, lot 8, în suprafață de 229 mp, nr. cadastral 23279, carte funciară nr. 23279, ce face obiectul procesului verbal de atribuire în folosință nr. 22880/09.12.2005, conform art. 8 din Legea 15/2003.

Art.2. – Aprobă vânzarea către ȘUTEU OVIDIU, CNP 1730818384197, a terenului situat în Sinaia, Calea București nr. 42, lot 8, în suprafață de 229 mp, nr. cadastral 23279, carte funciară nr. 23279, ce face obiectul procesului verbal de atribuire în folosință nr. 22880/09.12.2005.

Art.3. – Preţul vânzării este de 60 euro/mp, la care se adaugă TVA.

Art.4. – Plata se face integral înainte de semnarea contractului de vânzare-cumpărare.

Art.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data adoptării prezentei hotătâri. În cazul neîncheierii contractului de vânzare-cumpărare în termenul menţionat, prezenta hotărâre devine nulă.

Art.6. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

Art.7. –ȘUTEU OVIDIU are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

Art.8. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și de Serviciul Buget din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

 

Descarca: HCL nr 140_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.