Administrație Publică

HOTARAREA NR. 141 din 06.09.2017

septembrie 20, 2017

privind vânzarea terenului situat în Sinaia, Calea București nr. 42, lot 8A, în suprafață de 35 mp, nr. cadastral 23481, carte funciară nr. 23481, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 30184/14.12.2013, conform Hotărârii Consiliului Local nr.183/2006

Având în vedere:

– Expunerea de motive nr. 22553 din 04.09.2017 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun vânzarea terenului situat în Sinaia, Calea București nr. 42, lot 8A, în suprafață de 35 mp, nr. cadastral 23481, carte funciară nr. 23481, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 30184/14.12.2013, către ȘUTEU OVIDIU;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 22559 / 04.09.2017 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia raportul de evaluare și vânzarea terenului situat în Sinaia, Calea București nr. 42, lot 8A, în suprafață de 35 mp, nr. cadastral 23481, carte funciară nr. 23481, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 30184/14.12.2013;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 183/2006 privind vânzarea terenurilor ce fac obiectul contractelor de concesiune;

– Art. 551, alin. (1) și art. 553 alin. (1) din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009.

– Art. 123, alin. 3 si 4, din Legea 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, privind administraţia publică locală;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În temeiul art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

     H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Aprobă  raportul de evaluare a terenului situat în Sinaia, Calea București nr. 42, lot 8A, în suprafață de 35 mp, nr. cadastral 23481, carte funciară nr. 23481, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 30184/14.12.2013, conform Hotărârii Consiliului Local nr.183/2006.

Art.2. – Aprobă vânzarea către ȘUTEU OVIDIU, CNP 1730818384197, a terenului situat în Sinaia, Calea București nr. 42, lot 8A, în suprafață de 35 mp, nr. cadastral 23481, carte funciară nr. 23481, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 30184/14.12.2013, conform Hotărârii Consiliului Local nr.183/2006.

Art.3. – Preţul vânzării este de 60 euro/mp, la care se adaugă TVA.

Art.4. – Plata se face integral înainte de semnarea contractului de vânzare-cumpărare.

Art.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data adoptării prezentei hotătâri. În cazul neîncheierii contractului de vânzare-cumpărare în termenul menţionat, prezenta hotărâre devine nulă.

Art.6. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

 Art.7. –ȘUTEU OVIDIU are obligaţia să suporte cheltuielile aferente raportului de evaluare şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

Art.8. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și de Serviciul Buget din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarca: HCL nr 141_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.