Administrație Publică

HOTARAREA NR. 143 din 06.09.2017

septembrie 20, 2017

Privind cesionarea contractului de concesiune nr. 831/29.02.2000, ce are ca obiect terenul în suprafață de 245 mp (nr. cad. 23799, CF nr. 23799),   situat în Sinaia, Calea Prahovei nr. 4A

Având în vedere:

–          Expunerea de motive nr. 21592 din 23.08.2017 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propuncesionarea contractului de concesiune nr. 831/29.02.2000, ce are ca obiect terenul în suprafață de 245 mp (nr. cad. 23799, CF nr. 23799),   situat în Sinaia, Calea Prahovei nr. 4A;

–          Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 21594/ 23.08.2017 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia cesionarea contractului de concesiune nr. 831/29.02.2000, ce are ca obiect terenul în suprafață de 245 mp (nr. cad. 23799, CF nr. 23799), situat în Sinaia, Calea Prahovei nr. 4A;

–          Certificatul de deces nr. 737789/29.12.2016 al d-lui MATEI LUCIAN;

–          Certificatul de mostenitor nr. 56/29.06.2017 și Actul de Partaj Voluntar nr. 1154/29.06.2017, autentificate de Biroul Notarial Onea Lucia din Comarnic;

–          Art. 41, alin. (1) din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii;

–          Art. 1316 din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009.

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare, art. 36 alin.2, litera c), coroborat cu art. 45 alin.(3) șiart. 115, alin.(1), lit. b);

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 Art.1. – Aprobă cesionarea contractului de concesiune nr. 831/29.02.2000, ce are ca obiect terenul în suprafață de 245 mp (nr. cad. 23799, CF nr. 23799),   situat în Sinaia, Calea Prahovei nr. 4A, ca urmare a decesului d-lui MATEI LUCIAN și Actului de Partaj Voluntar nr. 1154/29.06.2017, către MATEI ANICA, CNP 2520724296187,

Art.2. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul de cesiune a contractului de concesiune nr. 831/29.02.2000.

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și de Serviciul Buget din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarca: HCL nr 143_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.