Administrație Publică

HOTARAREA NR. 145 din 06.09.2017

septembrie 20, 2017

Privind realocare de sume pentru organizarea evenimentului Film 4 Fun

Având în vedere :

–          Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia, cu nr. 22634/04.09.2017;

–          Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Resurse Umane, înregistrat la nr. 22635/04.09.2017;

–          Solicitarea de realocare de sume din bugetul propriu Centrului Cultural Carmen Sylva cu nr. 19545/28.07.2017;

–          Dispoziția nr. 372/28.07.2017 a primarului orasului Sinaia;

Ținând cont de :

–     Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/21.12.2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

–     Ordonanța Guvernului nr.80/30.08.2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

–     Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunatațirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36, alin.(2), lit. a) si lit. d), alin.(6), lit. a), pct. 4, coroborat cu art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. b);

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 Art.1. – Aprobă suplimentarea bugetului evenimentului Film 4 Fun, ediția a IX-a, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 72/2017, cu suma de 15.000 lei, din bugetul propriu Centrului Cultural Carmen Sylva, pentru organizarea evenimentului mai sus menționat, sumă provenită din economii realizate la evenimentele anterioare.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primăriei orașului Sinaia și Centrul Cultural Carmen Sylva.

Descarca: HCL nr 145_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.