Administrație Publică

HOTARAREA NR. 146 din 06.09.2017

septembrie 20, 2017

privind   aprobarea  Planului Urbanistic Zonal pentru „Schimbare destinație teren din zonă locuințe și funcțiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism și zona centrală, în zonă spații verzi, agrement și sport” – (Suprafața studiată 5376,00 mp)   Sinaia, nr.cadastral 23495, tarla 23, parcela Cc 46

Având în vedere:

 -Expunerea de motive nr.22920/06.09.2017 a Primarului oraşului Sinaia Vlad Oprea, prin care propune aprobarea  Planului Urbanistic Zonal pentru „Schimbare destinație teren din zonă locuințe și funcțiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism și zona centrală, în zonă spații verzi, agrement și sport (Suprafata studiata   5376,00 mp)” – Sinaia, nr.cadastral 23495,tarla 23, parcela Cc 46;

– Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 22924/05.09.2017 prin care se propune spre analiză Consiliului Local Sinaia, aprobarea  Planului Urbanistic Zonal pentru „Schimbare destinație teren din zonă locuințe și funcțiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism și zona centrală, în zonă spații verzi, agrement și sport” ;

– Avizul unic nr. 2350/26.05.2017 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Prahova;

– Raportul informării şi consultării publicului privind PUZ pentru „Schimbare destinație teren din zonă locuințe și funcțiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism și zona centrală , în zonă spații verzi, agrement și sport –  (Suprafaţa studiată 5376,00 mp)”  Sinaia, nr.cadastral 23495,tarla 23, parcela Cc 46, înregistrat sub nr. 18759/19.07.2017;

Ȋn conformitate cu prevederile :

– Ordinului M.L.P.AT. nr. 176/N/2000 și nr. 21/N/2000 cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea reglementării tehnice “ ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al PUZ ;

– Legii 350/2001 , anexa 1, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul ;

– Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată ;

Ȋn temeiul  Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.36, alin (2), lit.c) și alin. (5), lit. c),  coroborat cu art.45, alin (2), lit.e) și art.115, alin.(1), lit.b);

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 Art.1. – Aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru ”Schimbare destinație teren din zonă locuințe și funcțiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism și zona centrală, în zonă spații verzi, agrement și sport”, nr.cadastral 23495, tarla 23, parcela Cc 46, beneficiar Oraşul Sinaia,  conform anexei,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2. – Durata de valabilitate a PUZ-ului prevazut la art.1 este de 5(cinci) ani de la data adoptării prezentei hotărâri .

 

Art.3. – Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. – Prezenta hotărȃre va fi dusă la îndeplinire de Serviciului urbanism şi cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarca: HCL nr 146_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.