Administrație Publică

HOTARAREA NR. 147 din 06.09.2017

septembrie 20, 2017

privind aprobarea documentației tehnico –economice ,Instalatii sanitare exterioare – Rețea de alimentare cu apă și canalizare ape uzate menajere blocuri ANL, Intrarea Lalelelor, fn, Sinaia”

Având în vedere Expunerea de motive nr. 22889 / 06.09.2017 a Primarului orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate nr. 22890 / 06.09.2017 întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice din cadrul Primăriei orașului Sinaia;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d) coroborat cu art. 45, alin. (2), lit. e) si art. 115, alin. (1), lit. b)  din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Aprobă documentația tehnico-economică – faza DTAC, PT, DDE pentru lucrările de ,,Instalații sanitare exterioare – Rețea de alimentare cu apă și canalizare ape uzate menajere blocuri ANL, Intrarea Lalelelor, fn,  Sinaia”, conform anexelor, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investiții și Achiziții Publice și Serviciul Buget din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Descarca: HCL nr 147_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.