Administrație Publică

HOTARAREA NR. 148 din 06.09.2017

septembrie 20, 2017

Privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local nr. 18/17.02.2010 prin completarea și rectificarea suprafeţei de teren aferentă poziţiei 43 – Capela sec. XIX în spatele telecabinei, din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia

Având în vedere :

–         Expunerea de motive nr. 22898 din 06.09.2017 a Primarului orașului Sinaia, prin care propune îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local nr. 18/17.02.2010 prin completarea și rectificarea suprafeţei de teren aferentă poziţiei 43 – Capela sec. XIX în spatele Telecabinei, din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia;

–         Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 22909 / 06.09.2017 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local nr. 18/17.02.2010 prin completarea și rectificarea suprafeţei de teren aferentă poziţiei 43 – Capela sec. XIX în spatele telecabinei, din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia;

În conformitate cu :

–     Legea 7/1996 – Legea cadastrului si publicităţii imobiliare, republicată;

–     Ordinul 700/2014 al Directorului General ANCPI;

–   H.G. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova – anexa nr. 12 – inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Sinaia, publicată în Monitorul Oficial nr. 128 bis din 18.02.2002;

–    Art. 4, lit. a) și c) din Legea 24/privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor – republicată;

–   Art. 123, alin. (2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

–     Hotărârea Consiliului Local al oraşului Sinaia nr. 107/ 09 noiembrie 1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia;

–   Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 18/17.02.2010 privind crearea Parcului Ştirbei în zona monumentului istoric Capela Romano-Catolică din Sinaia;

În temeiul art. 36, alin.(2), lit.c),  coroborat cu art. 45, alin.(3) și art.115alin.(l), lit.b), din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1. – Aprobă îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local nr. 18/17.02.2010 prin rectificarea suprafeţei de teren aferentă poziţiei 43 – Capela sec. XIX în spatele Telecabinei, din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 107/ 09.11.1999, atestat prin H.G. 1359/2001 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 128 bis din 18.02.2002, de la suprafaţa de 250 mp la 5376 mp, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului cu nr. cadastral 23495, anexat la prezenta hotărâre.

 

Art.2. – Aprobă completarea art. 2 și 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 18/17.02.2010 privind crearea Parcului Ştirbei în zona monumentului istoric Capela Romano-Catolică din Sinaia, care vor avea următorul conținut:

         „ART.2. – Aprobă ca terenul în suprafață de 5376 mp cu acces din str. Mihail Kogalniceanu și fdt. Telecabinei, să aibă destinația de grădină publică.

          ART.3. – Aprobă atribuirea denumirii grădinii publice ca fiind “PARCUL ȘTIRBEI”, având o suprafață de 5376 mp, cu acces din str. Mihail Kogalniceanu și fdt. Telecabinei.”

Art.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Descarca: HCL nr 148_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.