Administrație Publică

HOTARAREA NR. 149 din 22.09.2017

octombrie 2, 2017

Privind  rectificarea bugetului de venituri  și cheltuieli pe anul 2017

Având în vedere expunerea de motive nr.23766 din  14 septembrie 2017, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate nr. 23786 din  14.09.2017  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017;

În baza Legii nr.6 din 20.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind  finanțele publice  locale modificată si completată;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si   completările ulterioare, art.36 alin (2), litera b) și alin.(4), lit.a), coroborat cu art.45 alin.(1) si art. 115, alin. (1), lit. b),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. l. –   Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 astfel :

BUGET LOCAL

    I. VENITURI :    225.000 lei
 a ) Venituri din donații si sponsorizări (37.01.00) 225.000 lei
     II. CHELTUIELI :   225.000 lei
   Cap. 51.02 ”ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ”    

Titlul II Bunuri și servicii

225.000 lei

225.000 lei

 BUGETUL DE VENITURI PROPRII  ȘI  SUBVENȚII

 Sursa F 

    I. VENITURI :    230 lei
 a ) Venituri din donatii și sponsorizări (37.10.00) 230 lei
     II. CHELTUIELI :    230 lei
  Cap. 66.10  ”SĂNĂTATE”    

Titlul II Bunuri si servicii

230 lei

230 lei

 

 Sursa G 

    I. VENITURI :    0 lei
    II. CHELTUIELI :    0 lei 
  Cap. 67.10  ”CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE ” 

Titlul I Cheltuieli de personal

Titlul II Bunuri și servicii

0 lei

-53.100 lei

+53.100 lei

ART.2. –  Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primăriei Orașului  Sinaia.

Descarca: HCL 149_2017

Last modified: octombrie 2, 2017

Comments are closed.