Administrație Publică

HOTARAREA NR. 153 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

privind modificarea  şi completarea Registrului Local al Spaţiilor Verzi al Oraşului Sinaia aprobat prin  Hotărârea  Consiliului Local nr. 147/25 octombrie 2013

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 25826 din 05.10.2017 a Primarului orașului Sinaia, prin care propune modificarea  şi completarea Registrului Local al Spaţiilor Verzi al Oraşului Sinaia aprobat prin  Hotărârea Consiliului Local nr. 147/25 octombrie 2013;

– Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 25841/ 05.10.2017 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia modificarea şi completarea Registrului Local al Spaţiilor Verzi al Oraşului Sinaia aprobat prin  Hotărârea  Consiliului Local nr. 147/25 octombrie 2013;

– Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 147/25.10.2013  privind aprobarea Registrului Local al Spaţiilor Verzi al Oraşului Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) si  art 17 alin. (1) din Legea nr. 24/2007, privind reglementarea și administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificarile şi completările ulterioare, republicată;

În baza Ordinului 1466/2010  pentru modificarea <LLNK 12008  1549 50HE01   0 83>Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 1.549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi , secţiunea 2, art.16 ;

În temeiul art. 36, alin.(2), lit.”c”, art. 45, alin.(3), art. 115, alin.(l), lit.”b”, din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă modificarea  şi completarea Registrului Local al Spaţiilor Verzi al Oraşului    Sinaia aprobat prin  Hotărârea  Consiliului Local nr. 147/25 octombrie 2013, poziţia nr. 1.1.; 1.2.; 1.5;  1.9.,  din   anexa bilanţ existent spaţii verzi , care vor avea următorul conţinut  :

  • Poziţia nr. 1.1.- Parcul Dimitrie Ghica –   suprafaţă de 3,7172 ha  ;
  • Poziţia nr. 1.2.- Grădina Publică “ Parc Ştirbei”- suprafaţă de 0,5376 ha(teren degradat);
  • Poziţia nr. 1.5.- Spaţiu verde public – Strada Muncii – suprafaţă de 0,06 ha;
  • Poziţia nr. 1.9.- Scuar intersecţia Străzii Badea Cârţan cu Calea București – suprafaţă de 0,18 ha;

Art.2. – Se completează  Registrul Local al Spaţiilor Verzi al Oraşului Sinaia aprobat prin     Hotărârea  Consiliului Local nr. 147/25 octombrie 2013 ,  cu  Fişă teren degradat   situat în   Sinaia ,tarla 23, parcela 46 –  Grădina Publică “ Parc Ştirbei”.

Art.3. Se completează  Registrul Local al Spaţiilor Verzi al Oraşului Sinaia aprobat prin  Hotărârea  Consiliului Local nr. 147/25 octombrie 2013 ,  cu poziţia nr. 1.17.-  Spațiu agrement  Parc Kuşadasi -suprafaţă de 0,27 ha ,  conform  anexa bilanţ existent spaţii verzi.

Art.4. – Serviciul urbanism şi cadastru  din cadrul Primăriei oraşului Sinaia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Descarca: HCL_153_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.