Administrație Publică

HOTARAREA NR. 161 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

Privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza PT, pentru obiectivul de investiții  –  Amenajare Grădină publică „ Parc Știrbei ”, în vederea finanțării acestuia prin POR 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiții 5.2., Apelul de proiecte  nr. POR/2017/5/2.2/2 – BI si POR/2017/5/5.2/2 – Regiuni

Având în vedere Expunerea de motive nr. 26602 / 11.10.2017, precum și Raportul de specialitate nr. 26622/11.10.2017, întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico – economice – faza PT, pentru obiectivul de investiții – Amenajare Grădină publică „ Parc Știrbei ” ;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Ghidul Solicitantului – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor și Ghidul Solicitantului aferent Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Apelul de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 – BI si POR/2017/5/5.2/2 – Regiuni ;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. d), coroborat cu art. 45 alin. (2), lit. e) și art. 115, alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 – Se aprobă documentația tehnico-economică – faza PT, pentru obiectivul de investiții AMENAJARE GRADINĂ PUBLICĂ “ PARC STIRBEI “, conform  Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea finanțării acestuia în cadrul  Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Apelul de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 – BI si POR/2017/5/5.2/2 – Regiuni.

Art. 2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia prin serviciile de specialitate.

Descarca: HCL_161_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.