Administrație Publică

HOTARAREA NR. 162 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

Privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017

Având în vedere expunerea de motive nr.25957 din  05 octombrie  2017, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate nr.25957 din  05.10.2017  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ;

Având în vedere raportul  comisiei de specialitate  a Consiliului Local ;

În baza Legii nr.6 din 20.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind  finanțele publice  locale modificată si completată.

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si   completările ulterioare, art.36 alin (2), litera b) și alin.(4), lit.a), coroborat cu art.45 alin.1 si art. 115, alin. (1), lit. b),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:            

ART.1. –   Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 astfel :

  1. BUGET LOCAL
    I. VENITURI :    172.000 lei
          a )Venituri  din taxa judiciara de timbru  ( 07.03.00

b) Venituri din donații și spozorizări (37.01.00)

c) Venituri din valorificarea unor bunuri ( 39.07.00)

b) Sume primite de la bugetul de stat pentru finanțarea                unor programe de interes național ( 42.51.02)

18.800 lei

5.000 lei

99.750 lei

48.450 lei

     II. CHELTUIELI :    172.000 lei
   Cap. 51.02  ”ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ”     

Titlul II Bunuri și servicii

5.000 lei

5.000 lei

     Cap.61.02  ”POLIȚIA LOCALĂ” 

     Titlul I Cheltuieli de personal

-33.000 lei

-33.000 lei

   Cap. 65.02 ”ÎNVĂȚĂMÂNT ”  

    Titlul I Cheluieli de personal

544.000 lei

544.000 lei

   Cap. 66.02 ”SĂNĂTATE ”

 Titlul XIII Active nefinanciare Construire Spital orășenesc   Sinaia

-544.000 lei

-544.000 lei

Cap. 84.02 ”TRANSPORTURI”

Titlul XIV  Active financiare Majorare capital social SC Transport Urban SRL

200.000 lei

200.000 lei


ART.2. – 
Aproba  rectificarea bugetului local cu suma de 586.000 lei, conform Dispozitiei primarului  nr. 446/26.09.2017.

ART.3. –  Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și    Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

Descarca: HCL_162_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.