Administrație Publică

HOTARAREA NR. 163 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

privind aprobarea actualizării  tarifelor aferente serviciilor prestate de  către Sinaia Forever SRL.

Văzând:

  • Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia nr. 25758/04.10.2017, precum și Raportul de specialitate înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 25823/05.10.2017, întocmit de Departamentul Monitorizare și Control din cadrul Poliției Locale Sinaia;
  • Nota de Fundamentare a SC. Sinaia Forever SRL nr. 4925/04.10.2017 înregistrată la Primăria orașului Sinaia sub nr. 25675/04.10.2017 prin care solicită actualizarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile prestate de delegat ;

Având în vedere:

–    Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2010 privind inființarea SC. Sinaia Forever       SRL;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 146/06.08.2010 privind delegarea serviciului de          administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia către SC.Sinaia Forever      SRL.

–    Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2015 privind prelungirea și modificarea contractului de              delegare a gestiunii serviciului public și privat al orașului Sinaia către SC. Sinaia Forever         SRL;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 204/20.12.2016 privind modificarea și completarea   Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2015;

Văzând avizele comisiilor de specialitate al Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;

În temeiul art. 36 alin.(2), lit.a), coroborat cu art. 45 alin.(1) si art. 115 alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. — Aprobă actualizarea  tarifelor aferente  serviciilor prestate de  către SC. Sinaia Forever SRL.,   conform anexelor  4B, 4C și 4E, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Tarifele prevăzute în anexele 4 A și 4 D, aprobate prin Hotărârea Consiliului nr. 66/2015,  rămân neschimbate.

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Administratorul SC. SINAIA FOREVER SRL .

Descarca: HCL_163_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.