Administrație Publică

HOTARAREA NR. 164 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

Privind revocarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 108/ 22.06.2017

Văzând :

  • Expunerea de motive a D-lui Primar Vlad Oprea înregistrată cu nr. 25000/ 29.09.2017;
  • Raportul de specialitate nr. 16218 / 22.06.2017 al Biroului Monitorizare si Control;
  • Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Având în vedere :

  • Hotărârea Consiliului Local nr. 9/ 26.02.2007 prin care s-a aprobat înființarea SC Transport Urban Sinaia SRL, având ca asociat unic Consiliul Local Sinaia;
  • Hotărârea Consiliului Local nr.108/ 22.06.2017 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2014 pentru stabilirea tarifelor de parcare, în parcările administrate de SC Transport Urban Sinaia SRL şi acordarea de discounturi;
  • Contractul de vânzare-cumpărare autentificat de Biroul Notarului Public “Mărgărit Muşat” sub nr.82-09.01.2013;

In temeiul Legii 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin.(2), lit.c), coroborat cu art. 45, alin. (3) şi art. 115, alin. (1), lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă revocarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 108/22.06.2017 privind “darea in administrare a parcării în suprafaţă de 385 mp, situată în imediata apropiere a sensului giratoriu de la intersecţia străzilor: Foişor, Drum Cota 1400, Mihai Haret, Calea Codrului şi Furnica”.

Art.2. –  Se modifică contractul de administrare a parcărilor publice încheiat cu SC Transport Urban Sinaia SRL, prin scoaterea din administrare a  parcării menţionată în art.1.

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Biroul Monitorizare şi Control din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Sinaia si SC Transport Urban Sinaia.

Descarca: HCL_164_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.