Administrație Publică

HOTARAREA NR. 166 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

Privind organizarea evenimentului “ Turneul Colocviile Transformării” (noua pedagogie a minții și inimii pentru părinți și dascăli) și realocarea de sume necesare pentru organizarea acestuia

Având în vedere:

Expunerea de motive nr. 25881/05.10.2017 a Primarului orașului Sinaia;

  • Raportul de specialitate nr. 25882/05.10.2017 întocmit de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia;
  • Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
  • Solicitarea Centrului Cultural “Carmen Sylva” nr. 553 din 05.10.2017 înregistrată la Primaria orașului Sinaia la nr.25878/05.10.2017;

Ţinând cont de prevederile:

  • Ordonanţei de Urgenţă nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificarile și completarile ulterioare;
  • Ordonanţei nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice republicată;
  • Ordonanței nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  art. 36 alin. (2) lit. a), lit.d), alin. (6), lit.a), pct.4, coroborat cu art. 45 alin. (1) și art. 115 alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă organizarea evenimentului “Turneul Colocviile Transformării” (noua pedagogie a minții și inimii pentru părinti și dascăli).

Art.2. – Aprobă realocarea sumei de 9.500 lei din bugetul propriu al Centrului Cultural Carmen Sylva, în vederea organizării evenimentului menționat la art.1.

Art.3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către conducerea Centrului Cultural Carmen Sylva.

Descarca: HCL_166_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.