Administrație Publică

HOTARAREA NR. 168 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

Privind scăderea  din evidențele fiscale  a creanțelor   datorate de SC Partener Grup  Invest SRL și SC Marami Invest SRL 

        Având în vedere expunerea de motive nr.25.464 din 03.10.2017, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate nr.25.465  din  03.10.2017  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune scaderea  din evidențele fiscale  a creanțelor datorate de SC Partener Grup  Invest SRL și SC Marami Invest SRL ;

Având în vedere raportul  comisiei de specialitate  a Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile  art.266  alin.(4) din Legea nr.207/2015 privind  Codul de          Procedură Fiscală ;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală , republictă, cu modificările și   completările ulterioare ,art.36 alin. (2), litera  b), coroborat cu art.45 alin.(2), lit. c) și art.115 alin. (1) lit.  b),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E,

Art.1. –   Aprobă scăderea  din evidențele fiscale  a sumei de 1.079.696 lei privind debitorul SC Partener Grup Invest SRL, radiat de la Oficiul Registrului  în baza Sentinței Tribunalului Prahova nr. 1110/17.11.2016  și a sumei de 249.638 lei  pentru debitorul SC Marami Invest SRL radiat de la Oficiul Registrul Comerțului în baza sentinței Tribunalului Prahova nr. 998/03.11.2015. 

Art.2. –   Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane – Biroul Impozite si Taxe  din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

Descarca: HCL_168_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.