Administrație Publică

HOTARAREA NR. 170 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

Privind vânzarea apartamentului ANL situat în Sinaia, str.Brândușelor nr.11, bl.9B, mansardă, apartament nr.19, având număr cadastral 24387-C1- U19, către Hogea Mariana Anca

Având în vedere:

– Expunerea de motive nr. 25822/05.10.2017 întocmită de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia ;

– Raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.26098/09.10.2017;

– Procesul verbal nr.25813/05.10.2017 al Comisiei pentru vânzarea locuințelor construite prin ANL în orașul Sinaia ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.152 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 10 alin. (1), (2), lit. a) – g);
  • Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinului nr.3776/25.07.2017 al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene;
  • 463, alin.(2) din Codul Fiscal;

În temeiul art. 36, alin.(2), lit. c), alin.(5), lit.b) și art. 123 alin.(1),  coroborate cu art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. – Aprobă vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str.Brândușelor nr.11, bl.9B, mansardă, apartament nr.19, având număr cadastral 24387-C1- U19, intabulat în Cartea Funciară nr. 24387 a localității Sinaia, către d-na Hogea Mariana Anca, (conform releveului- anexa nr.1) pe care îl  deține în prezent conform contractului de închiriere nr.13227/13.07.2006 și a actelor adiționale ale acestuia.

Art.2. – Prețul vânzării este de 74361,15 lei, din care 808,27 lei este comisionul de 1%,  conform Fișei de calcul nr.25912/05.10.2017 , anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. – Plata se face astfel :

  • Avans de 15% din valoarea de vânzare precum și a comisionului de 1%, respectiv 11032,93lei + 808,27lei = 11841,20 lei;
  • Restul de plată în valoare de 62519,95 lei, în 240 rate lunare egale conform graficului nr.25917/05.10.2017, anexa nr.3 la prezenta hotărâre. 

Art.4 – Contractul de vânzare – cumpărare se va încheia în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri, în caz contrar hotărârea devenind nulă.

Art.5. – Cheltuielile ocazionate de perfectarea contractului de vânzare – cumpărare în fața notarului public și intabularii ulterioare a apartamentului în Cartea Funciară vor fi suportate de cumpărător.

Art.6. – Terenul cota indiviză aferent locuinței, în suprafață de 10,99 mp indiviz din 314,11mp, se atribuie cumpărătorului în folosință pe toata durata de existență a construcției. Cumpărătorul are obligația de plată a taxei pentru terenul aflat în folosință, potrivit art.463, alin.2 din Codul Fiscal.

Art.7. – Împuternicește Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia, să semneze contractul de vânzare – cumpărare în fața notarului public.

Art.8. – Comisia pentru vânzarea locuințelor ANL, Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarca: HCL_170_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.