Administrație Publică

HOTARAREA NR. 172 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

privind evidențierea unor  terenuri în domeniul privat al orașului Sinaia

Având în vedere expunerea de motive nr. 25842/05.10.2017 a Primarului orașului Sinaia şi raportul de specialitate nr. 25843/05.10.2017, întocmit de către Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul Primariei orașului Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 10 si ale art. 36, alin (2), lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile art. 4 din Legea nr. 213/17.11.1998  privind bunurile proprietate publică;

În conformitate cu art. 551 şi art. 553, alin (1) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, repubicat;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1), lit.b)  din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1.Aprobă  evidenţierea în domeniul privat al oraşului Sinaia  a următoarelor terenuri:

NR.

CRT

DENUMIREA BUNULUI ELEMENTE DE IDENTIFICARE SUPRAFATA (MP.) OBSERVATII
1 Teren Calea Bucureşti nr. 42, lot 8 229,00 mp  
2 Teren Calea Codrului nr. 11-13, lot A 189,00 mp  


ART.2. – 
Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Descarca: HCL_172_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.