Administrație Publică

HOTARAREA NR. 173 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

privind prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 8162/03.04.2013

Având în vedere expunerea de motive nr. 25818 din 05.10.2017 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 8162/03.04.2013;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 25837/ 05.10.2017 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia situaţia contractului  de concesiune nr. 8162/03.04.2013;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 115, alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă prelungirea cu 12 luni  de la data adoptării prezentei hotărâri, a termenului de finalizare a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 8162/03.04.2013  încheiat între CERNEA BOGDAN, în calitate de concesionar și ORAŞUL SINAIA în calitate de concedent.

Art.2. – Nerespectarea termenului de prelungire de 12 luni din prezenta hotărâre, atrage după sine rezilierea contractului de concesiune (pact comisoriu expres grad IV) și pierderea cu titlu de daune a sumei depuse ca preţ al concesiunii până la data rezilierii contractului.

Art.3. – Aprobă modelul de act adiţional  pentru contractul de concesiune nr. 8162/03.04.2013, conform anexei 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional la contractul de concesiune nr. 8162/03.04.2013.

Art.5. – Serviciul Urbanism şi Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Descarca: HCL_173_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.