Administrație Publică

HOTARAREA NR. 175 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

Privind  retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractelor  de concesiune nr. 6441/05.03.2015 si 9385/19.04.2013, ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale

 

Având în vedere expunerea de motive nr. 25807 din 05.10.2017 întocmită de membrii Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractelor  de concesiune nr. 6441/05.03.2015 încheiat între MAZILU NICULINA în calitate de concesionar și ORAȘUL SINAIA în calitate de concedent și 9385/19.04.2013 încheiat între TIMOIANU DANIELA în calitate de concesionar și ORAȘUL SINAIA în calitate de concedent, ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale;

Având în vedere Raportul Serviciului  Urbanism si Cadastru nr. 25831/05.10.2017, privind situaţia contractelor  de concesiune nr. 6441/05.03.2015 și 9385/19.04.2013 pentru care nu s-au respectat termenele de 12 luni de la data încheierii contractelor pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi începerea lucrărilor de construire;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu dispoziţiile contractelor de concesiune nr. 6441/05.03.2015 și 9385/19.04.2013;

Ţinând cont de prevederile  art. 36 din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

În temeiul art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) şi art. 115, alin.(1), lit. b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a următoarelor contracte  de concesiune, ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale de către concesionari,  cu pierderea de către concesionari a sumelor depuse ca preţ al concesiunii până la data prezentei hotărâri:

  • Contractul de concesiune nr. 6441/05.03.2015 încheiat între MAZILU NICULINA în calitate de concesionar și ORAȘUL SINAIA în calitate de concedent;
  • Contractul de concesiune nr. 9385/19.04.2013 încheiat între TIMOIANU DANIELA în calitate de concesionar și ORAȘUL SINAIA în calitate de concedent.

Art.2. – Serviciul Urbanism şi Cadastru, va pune în executare prezenta hotărâre.

Descarca: HCL_175_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.