Administrație Publică

HOTARAREA NR. 176 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

privind concesionarea prin licitație publică a terenului, aparținând domeniului privat al orașului, în suprafață de 162 mp, situat în orașul Sinaia, str. Sgarburei nr. 5, lot 2 pentru construire locuință

Având în vedere expunerea de motive nr. 25804 din 05.10.2017 întocmită de  membrii Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun concesionarea prin licitație publică a terenului, aparținând domeniului privat al orasului, în suprafață de 162 mp, situat în orasul Sinaia, str. Sgarburei nr. 5, lot 2 pentru construire locuință;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 25829 / 05.10.2017 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia, cererea nr. 19135/25.07.2017 a d-lui MANEA CRISTINEL FLORIN de concesionare a terenului aparținând domeniului privat al orasului, în suprafață de 162 mp, situat în orașul Sinaia, str. Sgarburei nr. 5, lot 2, pentru construire locuință;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 551, alin. (8) și art. 553 alin. (1) din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009.

În conformitate cu prevederile art. 13 din Legea 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit.c) şi art. 123 alin. (2), coroborate cu  art. 45, alin.(3) şi art. 115, alin.(l), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă concesionarea prin licitație publică a terenului, aparținând domeniului privat al orașului Sinaia, în suprafață de 162 mp, situat în orașul Sinaia, str. Sgarburei nr. 5, lot 2, pentru construire locuință.

Art.2. – Aprobă documentația de licitație conform anexelor 1,2,3,4 și 5.

Art.3. – Prețul de pornire al licitației este de 30 euro/mp.

Art.4. – Terenul se concesionează pe o perioadă de 49 de ani.

Art.5.– Contravaloarea concesiunii se va achita astfel:  20 % la semnarea contractului de concesiune, iar restul în rate anuale egale pe o perioadă  5 ani.

Art.6. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze contractul de concesiune.

Art.7. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și de Serviciul Buget din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarca: HCL_176_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.