Administrație Publică

HOTARAREA NR. 177 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

privind vânzarea terenului situat în Sinaia, Str. Pustnicului nr. 30A, în suprafață de 372 mp, nr. cadastral 20568, carte funciară nr. 20568, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 30426/14.11.2014 și actului adițional nr. 32869/29.12.2016,  conform Hotărârii Consiliului Local nr. 183/2006

            Având în vedere expunerea de motive nr. 25809 din 05.10.2017 întocmită de  membrii Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun vânzarea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 183/2006, a terenului situat în Sinaia, Str. Pustnicului nr. 30A, în suprafață de 372 mp, nr. cadastral 20568, carte funciară nr. 20568, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 30426/14.11.2014 și actului adițional nr. 32869/29.12.2016, către PETRESCU CORINA

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 25821/05.10.2017 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia raportul de evaluare şi vânzarea terenului situat în Sinaia, Str. Pustnicului nr. 30A, în suprafață de 372 mp, nr. cadastral 20568, carte funciară nr. 20568, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 30426/14.11.2014 și actului adițional nr. 32869/29.12.2016.

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.183/2006 privind vânzarea terenurilor ce fac obiectul contractelor de concesiune;

În conformitate cu art. 551, alin. (1) și art. 553 alin. (1) din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009.

În temeiul art. 123, alin. (3) şi (4) din Legea 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) şi art.115, alin. (1), lit. b) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenului situat în Sinaia, Str. Pustnicului nr. 30A, în suprafață de 372 mp, nr. cadastral 20568, carte funciară nr. 20568, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 30426/14.11.2014 și actului adițional nr. 32869/29.12.2016.

Art.2. – Aprobă vânzarea terenului situat în Sinaia, Str. Pustnicului nr. 30A, în suprafață de 372 mp, nr. cadastral 20568, carte funciară nr. 20568, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 30426/14.11.2014 și actului adițional nr. 32869/29.12.2016,  către PETRESCU CORINA, CNP 268080143152, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 183/2006

Art.3. – Preţul vânzării este de 65 euro/mp, la care se adaugă TVA.

Art.4. – Plata se face integral înainte de semnarea contractului de vânzare-cumpărare.

Art.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data adoptării prezentei hotătâri. În cazul neîncheierii contractului de vânzare-cumpărare în termenul menţionat, prezenta hotărâre devine nulă.

Art.6. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

Art.7. – PETRESCU CORINA are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

Art.8. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și de Serviciul Buget din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarca: HCL_177_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.