Administrație Publică

HOTARAREA NR. 178 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

privind vânzarea prin licitație publică a terenurilor în suprafață de 68 mp (nr. cad. 11026), 49 mp (nr. cad. 11030), 189 mp, 170 mp (nr. cad. 11344), situate în Sinaia, Calea Codrului nr. 11,  nr. 13, nr. 11-13, lot A, nr. 11-13, lot 5,  conform art. 123, alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu completările și modificările ulterioare

       Având în vedere expunerea de motive nr. 25899 din 05.10.2017 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun vânzarea prin licitație publică a terenurilor în suprafață de 68 mp (nr. cad. 11026), 49 mp (nr. cad. 11030), 189 mp, 170 mp (nr. cad. 11344), situate în Sinaia, Calea Codrului nr. 11, nr. 13, nr. 11-13, lot A, nr. 11-13, lot 5,  conform art. 123, alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 25920 / 05.10.2017 prin care supune analizei Consiliului Local al orașului Sinaia aprobarea raportului de evaluare asupra terenurilor în suprafață de 68 mp (nr. cad. 11026), 49 mp (nr. cad. 11030), 189 mp, 170 mp (nr. cad. 11344), situate în Sinaia, Calea Codrului nr. 11, nr. 13, nr. 11-13, lot A, nr. 11-13, lot 5  şi vânzarea acestora prin licitație publică deschisă;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu art. 551, alin. (1) și art. 553 alin. (1) din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009.

În temeiul art. 123, alin. (2), din Legea 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin.(1), lit. b) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală, 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenurilor în suprafață de 68 mp (nr. cad. 11026), 49 mp (nr. cad. 11030), 189 mp, 170 mp (nr. cad. 11344), situate în Sinaia, Calea Codrului nr. 11, nr. 13, nr. 11-13, lot A, nr. 11-13, lot 5.

Art.2. – Aprobă vânzarea prin licitație publică a terenurilor în suprafață de 68 mp (nr. cad. 11026), 49 mp (nr. cad. 11030), 189 mp, 170 mp (nr. cad. 11344), situate în Sinaia, Calea Codrului nr. 11, nr. 13, nr. 11-13, lot A, nr. 11-13, lot 5, conform planurilor de situaţie din anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4.

Art.4. – Preţul de pornire a licitației este de 200 euro/mp, fără TVA.

 

Art.5. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art.6. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenurilor prin licitație publică.

Art.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

Art.8. – Câstigatorul licitației are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu      perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.9. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru şi Serviciul Buget.

Descarca: HCL_178_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.