Administrație Publică

HOTARAREA NR. 179 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

Privind  delegarea gestiunii serviciului de iluminat public activitatea înreţinere şi reparaţii reţele de iluminat public, verificarea-repararea, montarea-demontarea sistemului de iluminat festiv la evenimente şi sărbători în oraşul Sinaia

Având în vedere :

  • Expunerea de motive a Primarului oraşului Sinaia nr. 26182/09.10.2017;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei Poliţia Locală, Departament Monitorizare şi Control nr. 26183/09.10.2017;
  • Studiul de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii serviciului de întreţinere şi reparaţii reţele de iluminat public în oraşul Sinaia;
  • Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu :

  • Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În temeiul art. 36, alin.(1), alin.(2) lit. d) şi alin.(6), lit.a), punctul 14, coroborat cu art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. – Aprobă delegarea gestiunii serviciului de iluminat public – activitatea de întreţinere şi

reparaţii reţele de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea sistemului de iluminat festiv la evenimente şi sărbători în oraşul Sinaia, în baza studiului de oportunitate anexat.

Art.2. – Aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului  de iluminat public al oraşului Sinaia, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Aprobă Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public, pentru activitatea de întreţinere şi reparaţii reţele de iluminat public, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. – Aprobă modelul – cadru al contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din oraşul Sinaia, având ca obiect activitatea  de întreţinere şi reparaţii reţele de iluminat public, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. – Aprobă durata delegării de gestiune pentru o perioada de 5 ani.

Art.6.Prevederile   prezentei hotărâri  vor fi aduse la îndeplinire de Direcţia Poliţia Locală din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarca: HCL_179_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.