Administrație Publică

HOTARAREA NR. 180 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

Privind inventarierea stâlpilor de iluminat public existenţi în oraşul Sinaia- Zona Istorică Furnica şi evidenţierea acestora în cadastrul imobiliar – edilitar al Unităţii Administrativ Teritoriale Sinaia

Având în vedere :

  • Expunerea de motive a Primarului orasului Sinaia nr. 26179 din 09.10.2017;
  • Raportul de specialitate nr. 26180 din 09.10.2017 al Departamentului Monitorizare şi Control;
  • Procesul verbal cu nr.22298 din 31.08.2017 al Comisiei de inventariere, numită prin dispoziţia nr. 397/11.08.2017;
  • Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.122 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul  art. 36, alin.(2), lit. c), coroborat cu art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.Aprobă inventarierea stâlpilor de iluminat public existenţi în orasul Sinaia – Zona Istorică  Furnica, conform Procesului Verbal de Inventariere, Anexa 1 la prezenta hotărâre şi evidenţierea acestora în cadastrul imobiliar edilitar al Unităţii Administrativ Teritoriale Sinaia.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul Monitorizare şi Control, Serviciul Buget şi Serviciul Urbanism şi Cadastru  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Sinaia.

Descarca: HCL_182_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.