Administrație Publică

HOTARAREA NR. 181 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

privind stabilirea valorilor coeficienților ce intră în calculul chiriilor pentru tinerii  ce dețin o locuință ANL, în baza unui contract de închiriere în orașul Sinaia

Văzând:

  • Expunerea de motive a d-lui Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrată cu nr.26224/09.10.2017;
  • Raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă, înregistrat cu nr.26230/09.10.2017;
  • Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local;

 In conformitate cu :

  • Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
  • Hotărârea de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare (Hotărârea Guvernului nr. 251/06.04.2016 și Hotărârea Guvernului nr.304/05.05.2017);

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36, alin.(2), lit. d), coroborat cu alin.(6) lit. a), punctul 17, respectiv  art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. b).

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 – Aprobă:

  1. a) cota de 0,7%, aplicată la valoarea de înlocuire a construcţiei, destinată administratorilor locuinţelor pentru administrarea, întreţinere şi reparaţiile curente, precum şi reparaţiile capitale;
  2. b) cota de 0,4%, aplicată la valoarea de înlocuire a construcţiei, care se constituie venit al administratorilor locuinţelor ce se aplică chiriaşilor care au împlinit vârsta de 35 de ani.

Art.2 – Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarca: HCL_181_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.