Administrație Publică

HOTARAREA NR. 183 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

Privind aprobarea proiectului Amenajare Grădină publică „Parc Știrbei”  și a cheltuielilor aferente acestuia

PROIECT: Amenajare Gradină publică “Parc Știrbei”

Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecția şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

Apel de proiecte: POR/2017/5/5.2/2 – Regiuni

Având în vedere Expunerea de motive nr. 26621 / 11.10.2017, precum și Raportul de specialitate nr. 26637 / 12.10.2017, întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune aprobarea proiectului – Amenajare Grădină publică „Parc Știrbei” și a cheltuielilor aferente acestuia;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Ghidul Solicitantului – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor și Ghidul Solicitantului aferent Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunatățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Apelurile de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 – BI si POR/2017/5/5.2/2 –    Regiuni ;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin.(2), lit. b) si alin.(4), lit. d), coroborat cu art. 45 alin.(2), lit. e) și art. 115, alin.( )1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică local, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aprobă proiectul Amenajare Gradină publică “ Parc Știrbei ” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecția şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Apelului de proiecte POR/2017/5/5.2/2 – BI şi POR/2017/5/5.2/2 – Regiuni.

Art. 2. – Se aprobă valoarea totală a proiectului Amenajare Gradină publică “ Parc Știrbei ”, în cuantum de 7.219.370,99 lei (inclusiv TVA).

Art. 3. – Se aprobă contribuția proprie în proiect a ORAȘULUI SINAIA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 158.381,82 lei (inclusiv TVA) reprezentând cofinanțarea proiectului Amenajare Gradină publică “ Parc Știrbei ”.

Art. 4. –  Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului Amenajare Gradină publică “ Parc Știrbei ”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din Bugetul local.

Art. 5. – Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. – Se împuternicește domnul OPREA VLAD GHEORGHE – Primarul orasului, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanțare în numele ORAȘULUI SINAIA.

Art. 7. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Descarca: HCL_183_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.