Administrație Publică

HOTARAREA NR. 185 din 24.10.2017

noiembrie 1, 2017

Privind modificarea anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local nr. 65/2011  cu privire la stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă

 

Având în vedere Expunerea de motive nr.27263/17.10.2017 privind modificarea anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local nr.65/2011 pentru stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local Sinaia nr.27520/19.10.2017;

Având în vedere prevederile art. 28, alin.(2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, precum și prevederile  art. 41 și 57 din   Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.416/2001;

În temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin. (2), lit.d) și alin. (6), lit.a), pct. 2, coroborat cu art. 45 alin.(1) și art. 115 alin.(1), lit.b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. –  Aprobă modificarea Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local nr.65/2011 cu privire la stabilirea condiţiilor, situaţiilor deosebite care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă, precum şi a modalităţilor de acordare, conform Anexei nr.1, parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. 2. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul de Asistență Socială din cadrul Primăriei  Oraşului Sinaia.

Descarca: HCL_185_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.