Administrație Publică

HOTARAREA NR. 222 din 23.11.2017

decembrie 7, 2017

Privind acordarea de reduceri și gratuități la transportul pe cablu efectuat de S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L.

Având în vedere expunerea de motive a primarului orasului Sinaia nr. 31011 din 22.11.2017, precum și raportul de specialitate al Departamentului de Politici Publice nr. 31013/22.11.2017 prin care propune aprobarea Regulametului privind acordarea de reduceri și gratuități la transportul pe cablu efectuat de S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L.” și abrogarea Hotărâriilor Consiliului Local nr. 8/2009 și nr. 107/2016;
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.(2), litera d), coroborat cu art.45 alin.1) si art. 115 alin. 1), lit. b),
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. – Aprobă „Regulametul privind acordarea de reduceri și gratuități la transportul pe cablu efectuat de S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L.”
Art.2. – Aprobă abrogarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 8/2009 și nr. 107/2016.
Art.3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Publice și S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L.

Descarca: HCL_222_2017

Last modified: decembrie 2, 2019

Comments are closed.