Administrație Publică

HOTARAREA NR. 130 din 17.07.2018

iulie 30, 2018

privind modificarea contractului de donație autentificat cu nr.2101/19.11.2009

Având în vedere: 

– Expunerea de motive a d-lui Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrată cu nr.15070/30.05.2018;

– Raportul Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.15081/30.05.2018 prin care propune privind modificarea contractului de donație autentificat cu nr.2101/19.11.2009;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile :

– Decretului nr.478/1954 privind donațiile făcute statului;

– HCL nr.198/12.11.2009privind aprobarea și acceptarea donației “Colecția de pictură prof.Maria și Augustin Costinescu”;

– Contractului de donație autentificat cu nr.2101/19.11.2009;

În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.(2), lit.c), coroborat cu art. 45 alin.(1)  si art. 115, alin. (1), lit. b),

 CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E: 

ART.1. – Aprobă modificarea pct.a) pag.1 din Contractul de donație autentificat cu nr.2101/19.11.2009 astfel:

“a) Donatarul să-i asigure donatorului dreptul de folosință personală, gratuiă  asupra garsonierei A.S.1.6, situată în  Sinaia, str.Walter Mărăcineanu nr.20, județul Prahova, aflată în proprietatea privată a donatarului, garsonieră compusă din hol, una cameră, baie și balcon”.

ART.2. – Aprobă modificarea pct.c) pag.1 din Contractul de donație autentificat cu nr.2101/19.11.2009 astfel:

“c) Contravaloarea folosinței imobilului cât și a utiliăților aferente este suportată integral de către SC Sinaia Forever SRL Sinaia.”

ART.3. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze actul adițional la contractul de donație autentificat cu nr.2101/19.11.2009 în faţa notarului public.

ART.4. – Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă, Servicul Buget  și SC. Sinaia Forever SRL, vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarca: HCL. nr. 130_2018

Last modified: iulie 30, 2018

Comments are closed.