Administrație Publică

Proces-verbal sedinta ordinara Consiliu Local din 20 noiembrie 2019

ianuarie 17, 2020

P R O C E S – V E R B A L

Încheiat astăzi 20  noiembrie  2019, orele 16,00 în şedinţa extraordinara a Consiliului Local al oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 279/15.11.2019, la sediul Primăriei Oraşului Sinaia.

Dna. Beatrice Radulescu, secretarul orasului Sinaia,  face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că la lucrările şedinţei sunt prezenţi 13 consilieri din totalul de 17 consilieri aleşi. Au lipsit motivat: dna. cons. Arieșan Aurora, dl. cons. Milos Călin, dra. cons. Poponete Georgica si dl.  cons. Niche Alin.   Intarzie domnul cons. Vasile Gheorghe.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, impreuna cu documentele inscrise pe ordinea de zi au fost inaintate membrilor Consiliului local , prin e-mail.

La şedinţă participă:  dl.  Gheorghe Badaran, viceprimarul orasului Sinaia, dna. Beatrice Radulescu, secretarul orasului Sinaia, dl. Marian-Valerie Panait, administrator public oraş Sinaia,   dna. Vasile Paula, șef Serviciu Buget şi Resurse Umane, dna Boteanu Marilena, inspector Compartiment Patrimoniu și  Maria Popescu, inspector Compartamentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Întrucât dl. primar Vlad Oprea lipseste motivat de la ședinta, dl. Gheorghe Bădăran, viceprimarul orasului,  deschide lucrarile  ședintei  și il invita pe dl. cons. Remus David, președinte de ședință  ales pentru o perioada de 3 luni,  să preia lucrarile acesteia.

Președintele de ședință arată că, pe ordinea de zi inițială sunt înscrise  4 proiecte de hotărâri la care se mai adaugă incă trei proiecte de hotarari trecute pe ordinea de zi suplimentara si  care sunt urgente.

De asemenea, la propunerea dnei secretar se introduce pe ordinea de zi și o      informare referitoare la obiectiile facute la proiectul de hotarare privind prelungirea contractului de concesiune  incheiat cu dl. Cernea Bogdan care se afla la mapa de sedinta.

Președintele de ședință  supune aprobării ordinea de zi cu completarile facute care se aproba in unanimitate.

Președintele de ședință  supune atenției membrilor Consiliului local pct. 1 din ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.

Da cuvantul dnei Vasile Paula, sef Serviciu buget si resurse umane pentru a-l sustine.

Dna. Vasile Paula , sef serviciu buget, arata că,  la data prezentului  proiect s-au  incasat venituri suplimentare in valoare de 595.000 lei din care: venituri din donatii si sponsorizari 270.000 lei, venituri din vanzari de bunuri 50.000 lei,  iar diferentele  provin din taxe de promovare si taxe autorizatii de constructie. Veniturile, au fost repartizate pe partea de cheltuiala pentru: achiziționare ornamente iluminat festiv si alte actiuni economice la Salvamont –  48.000 lei  din care 3.000 lei pentru revizii la snow mobil, iar  45.000 lei pentru achizitionare echipamente. Restul sunt virari de credite de la un capitol la altul conform legii 273. A propus repartizarea  sumei de 80.000 lei obtinuta din economii la plata TVA, la consumuri energie electrica iluminat public iar cei  170.000 lei economie  la rambursari de credite a propus sa fie repartizati la salubritate.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Se trece la pct. 2 – Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 133/2019 referitoare la creditul de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli în perioada 2019- 2020,reprezentând obiectivele de investiţii ”Achiziție utilaj multifuncțional pentru deszăpezit și Achiziție tractor cu tocător de crengi și deșeuri lemnoase”.

Președintele de sedinta intreaba daca sunt observatii pe marginea acestui punct. Nefiind intrebări, supune  aprobarii intreg proiectul de hotărâre sus mentionat care se aproba in unanimitate.

Urmeaza pct. 3 – Proiect de hotarare privind modificarea si completarea  Anexei nr.4 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de călători și transport pe cablu în orașul Sinaia, catre SC. Transport Urban Sinaia SRL.

Dl. Viceprimar precizează că este  de fapt o completare a listei anexă la contractul de delegare a gestiunii si o schimbare de procedura pentru ca in noul cod administrativ nu se mai da in administrare, ci se dau doar ca bunuri de retur.

Dna secretar intervine precizand ca, in codul administrativ este interzis sa se mai dea in administrare bunuri societatilor comerciale. Este  permis sa se dea doar  institutiilor publice si regiilor autonome. Aceasta fiind o societate comerciala a Consiliului Local nu i se pot da in administrare bunurile. Oricum, acestea sunt aprobate  prin hotarari anterioare si predate  in   baza proceselor verbale de predare-primire . Acum este doar o completare a listei.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Se trece la pct. 4 – Proiect de hotărâre privind  aprobarea achizitionării de servicii juridice de consultanta, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia/Primăria orașului Sinaia, Consiliul Local al orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac.

Presedintele de sedinta  arata că sunt 3 dosare: unul la  Judecatoria Sinaia, unul la Curtea de Apel si unul la Tribunalul Prahova.

Dl. cons. Boteanu George  întreabă  ce contin aceste procese.

Dna secretar ii raspunde dlui consilier Boteanu că  in primul dosar este vorba de obligatia de a face, iar dl. viceprimar mentionează că este in legatura cu hotararea luata de Consiliul local prin care s-a anulat vanzarea terenului catre familia Radulescu.

Dna secretar intervine subliniind faptul că vanzarea se face  doar catre Radulescu Eduard pentru ca atribuirea terenului in folosinta gratuita s-a facut doar catre el.

Presedintele de sedinta  solicita ca pentru celelalte doua procese sa dea relatii dna. cons. juridic Nedelcu Ioana. Propune ca pana la venirea  dnei Nedelcu sa se continue ordinea de zi după care sa se revina asupra acestui punct.

Se trece la pct. 1 din ordinea de zi suplimentara Proiect de hotărâre   privind   schimbarea destinatiei unei unitati locative din locuinta sociala destinata persoanelor evacuate/evacuabile care locuiesc/au locuit în imobile retrocedate fostilor proprietari in locuinta de necesitate cazuri sociale, situata in Sinaia str. Piscul Câinelui nr. 13, et.2, ap. 23.

Presedintele de sedinta  da cuvantul doameni Boteanu Marilena ca sa explice celor prezenti despre ce este vorba.

Dna.Boteanu Marilena,  inspector in cadrul Compartimentului Patrimoniu si Protectie Civila mentionează că este vorba despre o doamna care a fost data afara din casa  care nu este nationalizata dar,  doamna  este in situatie de risc maxim si  Consiliul local poate aproba conform legii locuintei, schimbarea de destinatie din locuinta  sociala cum exista acum,  în locuinta de necesitate cazuri sociale. Avand aceasta unitate locativa libera care se afla in fostul camin Concifor, a propus schimbarea acestei destinatii si repartizarea catre doamna respectiva  a acestui spatiu.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Intrucat în sala a venit doamna Nedelcu Ioana, se revine la proiectul de hotarare nr. 4.

Presedintele de sedinta o  roaga sa prezinte pe scurt continutul dosarelor propuse pemtru a fi externalizate.

Dna Nedelcu Ioana, consilier juridic  mentioează ca la Curtea de Apel  este un dosar pentru un teren concesionat de Primarie care la un moment dat a fost dat in judecata pentru ca acel teren care s-a concesionat nu ar fi fost al Primariei, ci ar fi fost proprietate privată a unei persoane. Pe fond, la judecatorie s-a castigat, dar,  in apel la Tribunal s-a pierdut iar sentinta a fost foarte ciudata și atunci a considerat ca recursul este cel mai bine sa-l externalizeze pentru ca altfel se va ivi un litigiu mult mai urat  intre Primarie  si cel caruia i s-a concesionat si si-a construit o casa pe el.

Urmatorul dosar este cu Hotel Ioana pe anularea contractului de concesiune.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotarare nr. 4 din ordinea de zi initiala  care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Se revine la pct. 2 din  ordinea de zi suplimentara –  Proiect de hotărâre privind  aprobarea  bugetului evenimentului ”6 decembrie – Balul Majoratului 2019”.

Apare in sala de sedinte dl. consilier Vasile Gheorghe.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Se trece la pct. 3 –  Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului  evenimentului ” 22 decembrie 2019 – Ziua Revoluției 2019”.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

In continuare, dă  cuvantul dnei secretar ca sa prezinte informarea legata de o hotarare adoptata de consiliul local la care a facut obiectii.

Dna secretar  arata ca, informarea este  in legatura cu hotararea de prelungire a termenului cu 12 luni pentru ecxecutare lucrari la dl. Cernea Bogdan.

În sedinta de consiliu cand s-a aprobat hotararea a dat explicatii verbale dar, legea o obliga sa prezinte aceste argumente, temeiul juridic si situatia de fapt si in scris. S-a conformat a facut si in scris, obiectiile  sunt depuse la dosarul de sedinta cine doreste sa le vizioneze o poate face.

Dl. viceprimar   intervine precizand că  hotararea a fost trimisa la Prefectura, secretarul a instiintat Prefectura ca sunt niste probleme, dar aceasta  nu a anuntat ca hotararea este contestata.

Dna secretar ii  explica domnului viceprimar că  termenul de contestare este de 6 luni. Afirma că a semnat autorizatia de construire pentru ca este un drept real asupra constructiei si nu are legatura cu terenul. Domnul Cernea daca doreste va putea cumpăra dar cu conditia ca pretul concesiunii sa nu se scada din pretul vanzării.

Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt si alte probleme.

Dl. cons. Popa Gheorghe  pune in discutie problema terenului pe care doreste sa-l cumpere de foarte multa vreme. O roaga pe dna secretar  sa discute cu Serviciul de urbanim si sa  rezolve aceasta problema care treneaza de  aprox. 9 ani.

Dna secretar  mentionează că trebuie facut inventarul domeniului public si privat. Pentru că terenul detinut se afla pe domeniul public,  va trebui sa se faca o trecere din domeniul public in  privat și după aceea se va putea  vinde terenul.

Urmează să se constituie comisia de inventariere  după  care dl. primar va initia proiectul de hotarare.

Președintele de ședință mulțumește celor prezenţi pentru participare și declară închise lucrările ședinței la ora 16,25.

Descarca: PV. CLS. 20.11.2019

Last modified: ianuarie 17, 2020

Comments are closed.