Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 202 din 19 decembrie 2019

ianuarie 30, 2020

privind repartizarea locuinței situată în Sinaia,str.Walter Mărăcineanu nr.20. bl.A, et.1, ap.A.S.1.7 către  dl. Ghiță Daniel

    Având în vedere:

– Referatul de aprobare întocmit de  Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.34569/14.11.2019;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.34587/14.11.2019 prin care propune repartizarea locuinței situate în Sinaia,str.Walter Mărăcineanu nr.20. bl.A, et.1, ap.A.S.1.7 către  dl. Ghiță Daniel;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu  prevederile Legii nr.114/1996 – Legea Locuinței, republicată cu modificările și completările ulterioare și a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr.114/1996 – Legea Locuinței;

 În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.g),art.196 alin(1), lit.a) și art.369 lit.e) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

ART.1. –  Aprobă repartizarea locuinței situată în Sinaia, str.Walter Mărăcineanu nr.20. bl.A, et.1, ap.A.S.1.7 către  dl. Ghiță Daniel.

ART.2. – Compartimentul patrimoniu și protecție civilă va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarca: HCL 202/2019

Last modified: ianuarie 30, 2020

Comments are closed.